• pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic

OZNAMY | 21.3.2020

Milí veriaci, situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. Konferencia biskupov Slovenska sa rozhodla predĺžiť neverejné slávenie bohoslužieb do 31. marca 2020. Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz môžeme potvrdiť, že obrady veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti.

Neverejné slávenie bohoslužieb pokračuje

Viacerí sa však pýtate, ako sa v týchto dňoch budú vysluhovať sviatosti, ako sa bude spovedať a podávať sv. prijímanie. Hromadné „spoločné spovedanie“ pred sviatkami, ako ho poznáme z predchádzajúcich rokov, tentokrát nebude možné. Všetkým vám, ktorí cítite potrebu a chcete pristúpiť ku sviatosti zmierenia, chceme ponúknuť priestor a čas na prijatie sviatosti zmierenia, pri dodržaní všetkých ochranných opatrení (potrebné je mať rúško, tak v prípade kňaza, ako aj penitenta a dodržiavať 2 metrovú vzdialenosť od iných pri čakaní na sviatosť zmierenia, tak ako je to teraz bežné pred lekárňami, obchodmi či úradmi). Táto možnosť bude až do odvolania a je v súlade s inštrukciami Arcibiskupského úradu v Košiciach z 20.3.2020. 

Dôležité dodržať

Spovedanie

V prípade daždivého počasia v Sečovciach budeme spovedať na farskom dvore!


Diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši, preto z neúčasti na sv. omšiach sa netreba spovedať!

Po sv. spovedi bude všetkým ponúknutá možnosť sv. prijímania.
Ten, kto sa vyspovedá, s rúškom na tvári príde ku kňazovi, ktorý bude rozdávať Eucharistiu a od neho prijme Eucharistiu na ruku. O povolení prijímať na ruku počas epidémie sa rozhodlo na poslednom plenárnom zasadnutí KBS v Čičmanoch. Prijímanie na ruku (u pravákov) prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku, na ktorú dostane Eucharistiu a pravou rukou si ju sám podá do úst.

Eucharistia sa bude rozdávať počas spovedania pri hlavnom vchode do kostola. Prosíme vás dodržujte vzdialenosť 2 metre počas čakania na spoveď i pri pristupovaní ku svätému prijímaniu. Nevytvárajte skupinky a nedebatujte.

Samozrejme, v prípade potreby budeme v podobnom režime spovedať aj počas ďalších týždňov.

Na otázky týkajúce sa súkromnej adorácie v otvorenom kostole boli dané usmernenia z polície, že bude lepšie ak kostol ostane zatvorený, aby sme sa vyhli plánovanému nárazovému stretávaniu ľudí v jednom čase v tom istom priestore.

Chorých a starších prosíme, aby zvážili vychádzanie z domu kvôli nebezpečenstvu nákazy. Prosíme, tieto oznamy komunikujte ďalej hlavne tým, ktorí nemajú pripojenie na internet, alebo nevedia o našej farskej stránke.

Buďme k sebe ohľaduplní, berme ohľad na seba, ale aj na tých druhých, pomáhajme si, dodržiavajme bezpečnostné pokyny a pravidlá aj keď sú niekedy veľmi tvrdé. Posilňujme sa v týchto neľahkých časoch duchovným svätým prijímaním a zjednocujme sa každý večer pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca. Vyprosujme si veľa síl v tejto neľahkej dobe i mocnú ochranu našej Nebeskej Matky aby sme sa čím skôr mohli spoločne stretávať pri slávení Eucharistie v našich kostoloch.

                                                                                                                      vaši kňazi
Posledná aktualizácia: sobota, 21. marec 2020, 20:31