Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

Relikvie sv. Košických mučeníkov v Sečovciach

Sv Kosicki mucenici

Relikvie sv. Košických mučeníkov budú v Sečovciach od 22. februára do 23. februára 2019. Predtým sa budeme spoločne modliť modlitbu deviatnika k úcte sv. Košických mučeníkov od 13. februára do 21. februára 2019. Modlitbu deviatnika si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

V jubilejnom roku sv. Košických mučeníkov pri 400. výročí ich mučeníckej smrti môže veriaci v opravdivej kajúcnosti raz za deň získať úplné odpustky pre seba a aj pre duše v očistci za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).

Na základe žiadosti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa-metropolitu, Apoštolská penitenciária zaslala oznam, že dar odpustkov z príležitosti jubilea sv. Košických mučeníkov bude možné získať od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019 na týchto miestach:
 • Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
 • Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove
 • Bazilika sv. Egídia v Bardejove
 • Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou
 • Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove – diecézna svätyňa
 • Kostol ružencovej Panny Márie – diecézna svätyňa
 • Kostol Najsv. Tela Pána v Stropkove – diecézna svätyňa
 • Kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši – diecézna svätyňa
 • Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – diecézna svätyňa
 • Kostol sv. Košických mučeníkov – Fričovce, Humenné, Košice, Stanča, Stretava, Pusté Čemerné
 • a tiež pri uctení relikvií sv. Košických mučeníkov počas ich putovania – v čase ich prí-tomnosti v jednotlivých kostoloch Košickej arcidiecézy
Učenie o relikviách a ostatkoch svätých
Kategórie relikvií podľa dôležitosti

Relikvie 1. stupňa (tzv. primárne relikvie) sa rozdeľujú na dve kategórie: fyzické ostatky tela svätca a tie, ktoré sa spájajú s udalosťami zo života Pána Ježiša (napr. všetky nástroje jeho umučenia, jeho narodenia,…)
Relikvie 2. stupňa (tzv. sekundárne/druhotné relikvie) sú kusy oblečenia a predmety, ktoré boli priamo používané alebo vytvorené svätcom.
Relikvie 3. stupňa (tzv. terciárna) je zväčša posvätená vec (napr. zbožný obrázok, krížik, ruženec, medaila alebo obrúčka), ktorá prišla do priameho kontaktu s relikviou prvého stupňa a to dotknutím o telo svätca.
Výraz reliquia memento je určený pre suvenír, spomienkový predmet z posvätného alebo pútnického miesta.

Pôvod uctievania relikvií
Jedným z najpôsobivejších dôvodov uctievania relikvií je samotné zaobchádzanie s Kristovým telom po smrti. Namiesto toho, aby Ježišovo telo zanechali na kríži a nechali ho sňať dolu Rimanmi, ktorí by ho potom zlikvidovali (ako bolo zvykom), Jozef z Arimatey odvážne riskoval a prihovoril sa pred Pilátom za Kristovo telo (Mk 15, 43, Jn 19, 38). Potom tento významný človek daroval svoj vlastný, novo vytesaný hrob ako miesto Kristovho odpočinku (Mt 27, 60). Nikodém prišiel a venoval vyše sto libier korenia na zabalenie do pohrebného plátna (Jn 19, 39) – s vedomím, že také množstvo korenia sa používa len pre najslávnejších mŕtvych. Potom, ako ho pochovali, ženy zbožne a úctivo prichádzajú k hrobu (Mt 28, 1) a chcú pomazať Kristovo telo drahými masťami, hoci už je v hrobe zapečatené (Mk 16, 1, Lk 24, 1). Tieto skutky úcty znamenali viac, než len obvyklú zdvorilosť, preukázanú pozostatkom mŕtvych; boli totiž vzdané so zvláštnym rešpektom k telu najsvätejšieho človeka; v tomto prípade – najsvätejšiemu človekovi, ktorý kedy žil, pretože bol vteleným Bohom.

Relikvie vo Svätom písme
Majte na pamäti, čo Cirkev učí o relikviách. Nehovorí, že je v nich nejaká magická sila. Nie je nič magické v relikvii samotnej, ani v kosti apoštola Petra alebo vody z Lúrd, ktorá by mala nejakú liečivú schopnosť. Cirkev len hovorí, že relikvie môžu byť príležitosťou Božích zázrakov, a aj v tomto Cirkev nasleduje Sväté písmo.
Použitie kostí proroka Elizea prinavrátilo mŕtvemu mužovi život: „Potom Elizeus zomrel a pochovali ho. V tom roku však prichádzali do krajiny moabskí lupiči. Keď raz pochovávali akéhosi muža, zazreli lupičskú bandu a hodili toho muža do Elizeovho hrobu. Len čo sa ten muž dotkol Elizeových kostí, ožil a stal si na nohy.“ (2 Kr 13, 20 – 21) To je jednoznačný biblický príklad Božieho zázraku prostredníctvom kontaktu s ostatkami svätca.
Podobne šlo v prípade ženy uzdravenej z krvotoku dotykom lemu Kristovho plášťa (Mt 9, 20 – 22), a tiež chorých, ktorí boli uzdravení, keď Petrov tieň padol na nich (Sk 5, 12 – 16). „A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy, takže aj na chorých donášali šatky a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela, a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali.“ (Sk 19, 11 – 12).

Dekanát Trebišov (31.1. – 4.3.2019) – relikviár č. 1
1. Slivník – (31.1. – 1.2.2019)
2. Kazimír – (2.2. – 3.2.2019)
3. Čerhov – (4.2. – 5.2.2019)
4. Lastovce – (6.2. – 7.2.2019)
5. Zemplínsky Branč – (8.2. – 9.2.2019)
6. Cejkov – (10.2. – 11.2.2019)
7. Brehov – (12.2. – 13.2.2019)
8. Hraň – (14.2. – 15.2.2019)
9. Nižný Žipov – (16.2. – 17.2.2019)
10. Plechotice – (18.2. - 19.2.2019)
11. Veľké Ozorovce – (20.2. – 21.2.2019)
12. Sečovce – (22.2. – 23.2.2019)
13. Parchovany – (24.2. – 25.2.2019)
14. Vojčice – (26.2. – 27.2.2019)
15. Trebišov – (28.2. – 3.3.2019); ráno 4.3. presun do Svinice.

Apoštolská Penitenciária na základe osobitného poverenia Najvyššieho Veľkňaza Františka a zároveň na znak láskavosti Svätého Otca udeľuje úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca), ktoré budú môcť získať veriaci v opravdivej kajúcnosti raz za deň. Tie môžu získať aj pre duše v očistci na spôsob príhovoru za tieto duše počas svojej púte dokošickej katedrály alebo do ktoréhokoľvek z kostolov v uvedenom zozname, ako je pripojený v žiadosti Jeho Excelencie arcibiskupa – metropolitu, a na tom mieste, pred relikviami svätých, ktoré budú putovať, aby boli predložené k úcte veriacich; buď počas liturgického slávenia konaného z dôvodu jubilea či pobožnosti, alebo sa budú aspoň na istý čas venovať nábožnému rozjímaniu spojenému smodlitbou Otče náš, Vyznaním viery, potom so vzývaniami Preblahoslavenej Panny Bohorodičky i svätých Košických mučeníkov.

Nábožní veriaci, ktorým bráni pokročilý vek alebo ťažká nemoc, budú môcť rovnako získať úplné odpustky, ak odvrhnutím akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, pokiaľ to bude čím skôr možné, tri obvyklé podmienky, sa pripoja nábožne pred nejakým obrázkom sv. Košických mučeníkov k sláveniam jubilea a obetujú milosrdnému Bohu svoje prosby a trápenia.

Zároveň Penitenciária naliehavo žiada, aby sa diecézny penitenciár, katedrálny klérus, farári a kňazi splnomocnení patričnými spovednými fakultami, ochotne a vytrvalo podieľali na vysluhovaní sviatosti zmierenia a často prinášali chorým sv. prijímanie, kvôli ľahšiemu prístupu k Božej milosti sprístupnenej cirkevnou mocou kľúčov.

Táto listina platí počas celého jubilejného roka sv. Košických mučeníkov. Ak je niečo, čo by sa tomu protivilo, vôbec neprekáža.

Maurus kard. Piacenza
hl. penitenciár
Posledná aktualizácia: streda, 06. február 2019, 21:42