Aktuality BohosluzbyOznamy

Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar
foto kostol zima web

Rok Sedembolestnej Panny Márie - prvá bolesť

7BlogoMesiacom február mariánskeho roka 2014 pokračuje deväťmesačná prípravná novéna na zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, ktoré sa uskutoční 15. septembra 2014 v šaštínskej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Každý mesiac má svoju osobitnú tému. Tento mesiac máme uvažovať nad prvou bolesťou Panny Márie - Simeonovo proroctvo v chráme.

Úmysel ružencového desiatku na mesiac február: za všetkých ľudí ohrozených neistou budúcnosťou, trápených pesimizmom, neistotou, bezvýchodiskovou situáciou, pochybnosťami.

Meditácia o prvej bolesti Panny Márie:

V slovách proroka Simeona, adresovaných priamo Panne Márii, sa završujú a svoju definitívnu interpretáciu nadobúdajú predpovede, ktoré sa Panna Mária dozvedela pri Zvestovaní, a ktoré sama vyjadrila slovami Magnifikatu. V ňom Mária vyjadruje svoju vieru v Božiu silu, v silu Božieho ramena, ktoré rozptyľuje pyšných, detronizuje mocných, bohatých prepúšťa naprázdno. A naopak, povyšuje ponížených, nasýti hladných, ujíma sa svojho služobníka. Teraz sa Panna Mária od Simeona dozvedá, že tým mocným Božím ramenom sa stane vlastne jej Syn, že to on je ustanovený na pády pyšných, mocných a bohatých, a na povstania ponížených, hladných a slúžiacich. Jeho pokora pokorí pyšných, jeho slobodne prijatá a láskyplná bezmocnosť odzbrojí mocných, jeho zmysluplná chudoba zneistí bohatých. Mária v Magnifikate chválila Boha, že sa ujal svojho služobníka Izraela, ktorý bude verný prisľúbeniam daným Abrahámovmu pokoleniu. Teraz sa Mária dozvedá, že v tom Izraeli okrem Božích služobníkov budú Bohu mnohí protirečiť a odporovať. Znamením a kritériom bude Ježiš Kristus. A nebude to iba čosi vonkajškové, lebo uprostred ľudu Izraela vyjde najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. Sŕdc, ktoré budú nútené zaujať pred jej Synom a voči jej Synovi postoj. Neprišiel priniesť pokoj, ale rozdelenie (Lk 12, 51). A ona na tomto bolestnom a očistnom procese bude mať priamy podiel, lebo jej dušu prenikne meč, ako preniká trhavá pálčivá bolesť každú matku vidiacu rozdelenie jej synov a dcér. Tú dušu, ktorá u Alžbety velebila Pána a jasala v ňom ako v Spasiteľovi. Tú oduševnenosť, s akou prisľúbila byť služobnicou Pána. Teraz sa táto predpoveď kompletizuje: jej službou teda bude obetovanie bolestí duše v duchu slov nech sa mi stane podľa tvojho slova: ono, to slovo, je tým ostrým dvojsečným mečom, prenikajúcim a zasahujúcim najhlbšie jadro jej materinskej identity.

Svätý Otec, pápež František:
„Mária je matkou nádeje, najvýraznejšou ikonou kresťanskej nádeje. Celý jej život je postupným sledom postojov nádeje, počnúc oným „áno“ v momente Zvestovania. Mária nevedela, ako by sa mohla stať matkou, ale úplne sa odovzdala nastávajúcemu tajomstvu a tak sa stala ženou očakávania a nádeje. Potom ju vidíme v Betleheme, kde sa predpovedaný Spasiteľ Izraela a Mesiáš narodil v chudobe. Následne sa nachádza v Jeruzaleme kvôli obetovaniu v chráme, kde popri radosti starca Simeona a stareny Anny odznieva proroctvo o meči, ktorý mal preniknúť jej dušu; a tiež proroctvo o znamení protirečenia. Mária si uvedomuje, že poslanie i samotná identita jej Syna presahuje jej materinské bytie...“.

Meč ako symbol Božieho slova:
„Vrcholom Simeonových prorockých slov adresovaných Márii spočíva v pojme „MEČ“. Čo vlastne znamená? Vyjadruje azda vojnu, ničenie, či trest? Alebo silnú bolesť, násilnú smrť? Každá z týchto interpretácií sa môže opierať o viac či menej početné úryvky Starého Zákona. Okrem týchto významov tu predsa je ešte jeden, podľa ktorého je meč najčastejším symbolom Božieho slova. V Starom Zákone jestvujú dva prípady, tento symbolizmus sa často vyskytuje v židovských komentároch biblických textov v podobe targumov a midrášov. Sedemkrát aplikuje túto terminológiu Nový Zákon. Božie slovo, teraz už identifikované s Ježišovým slovom, je prirovnané k ostrému dvojsečnému meču. Najužšie súvislosti sa nachádzajú v Apokalypse a potom aj v Liste Efezanom (6,17): „A zoberte si ... meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“. Osobitnú pozornosť venuje tomuto pojmu List Hebrejom 4,12: „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca“. Zrejmá je hneď analógia medzi Lk 2,35 a Hebrejom4,12. V oboch úryvkoch sa hovorí o meči ktorá „preniká dušu“ a „zjavuje – skúma úmysly a myšlienky srdca. Na základe tohto židovsko-biblického symbolizmu o meči – Božom Slove sa vynára hypotéza, že meč spomínaný Simeonom je obrazom Božieho Slova, vyjadreného v Ježišovom učení. Táto exegéza, predvídaná prinajmenšom už svätým Ambrózom – nevylučuje iné, ba ľahko ich môže integrovať. V konečnom dôsledku takto dekódovaný symbol meča dobre zapadá do bezprostredného kontextu verša Lk 2,34. Tesne predtým Simeon pozdravil dieťa Ježiša ako svetlo pohanov a slávu Izraela (verš 32): tieto slová rezonujú s Izaiášovými slovami o Trpiacom služobníkovi (Iz 42,6; 49,6). Takáto formulácia predstavuje tohto služobníka presne ako proroka, z ktorého úst Boh učinil onen ostrý meč (Iz 49,2). Spomenuli sme už ten istý obraz, ktorý sa viac krát objavuje v Apokalypse v súvislosti s Kristom (Ap 1,16; 2,12.16; 19,15.21). Ale akiste aj Simeon, rozpoznajúc v Ježišovi jedinečného a vynikajúceho Pánovho služobníka, chce jeho Slovo pripodobniť k meču. V tom prípade má Ježišovo Slovo symbolizované mečom účinný dosah na všetok Izrael ako ľud, a tiež na Máriu ako individuálnu osobu pochádzajúcu z tohto ľudu.

MEČE, prenikajúce v prenesenom význame Máriinu dušu:
  • Meč OHROZENIA, ktorými povraždili Herodesovi vojaci betlehemské Neviniatka: pod tými mal padnúť aj Máriin syn Ježiš.
  • Meč UMLČANIA, ktorým sťali Jána Krstiteľa, ktorý kedysi zaplesal v lone svojej matky Alžbety počas Máriinej návštevy
  • Meč NEPOCHOPENIA, ktorým apoštol Peter odťal Malchusovo ucho v nepochopení Majstrovho príkazu odpúšťajúcej lásky.
  • Meč ODPUSTENIA v Ježišových slovách „vlož svoj meč do pošvy“...
  • Meče ZRADY, ktoré vojaci dovedení Judášom tasili pri Ježišovom zatýkaní v Getsemani, keď sa ich spýtal: „Vyšli ste s mečmia kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali...“.
  • Meče ZABÍJANIA v podobe klincov prerážajúcich Ježišove ruky a nohy pri ukrižovaní
  • Meče DOKONANEJ SMRTI v podobe kópie prebodajúcej Kristov bok
Posledná aktualizácia: streda, 05. február 2014, 15:36