Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Sviatosť birmovania

O sviatosti

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.

Zo slávenia sviatosti birmovania je zrejmé, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc.
Preto birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:
— prehlbuje naše zakorenenie v Božom synovstve, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“;
— pevnejšie nás zjednocuje s Kristom;
— zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého;
— zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou;
— dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž.

Birmovanie, takisto ako krst, ktorého je dovŕšením, sa udeľuje iba raz. Birmovanie totiž vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.
Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné.

Latinský zvyk už od stáročí určuje ako orientačný bod na prijatie birmovania „vek usudzovania“.

Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.

(podľa Katechizmu Katolíckej Cirkvi, č. 1285 – 1321)

Podmienky k prijatiu

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti vysluhuje po náležitej príprave tých, ktorí túto sviatosť ešte neprijali a prejavili záujem ju prijať.

Prejavenú snahu a túžbu prijať túto sviatosť musia potvrdiť aj splnením požiadaviek, ktoré k jej prijatiu ustanovil Farár farnosti.  

Podmienky k prijatiu sviatosti birmovania:
      1. Prijatá sviatosť krstu.
      2. Účasť na formačných a informačných stretnutiach, ako aj na piatkovej mládežníckej sv. omši.
      3. Ochota podieľať sa na živote farnosti a snahu o osobné formovanie v duchu viery Katolíckej cirkvi.
      4. Pristupovanie ku sviatostiam (sv. omša, sviatosť zmierenia) je dobrovoľné, avšak podľa Kódexu kánonického práva má farár právo vyhodnotiť pripravenosť adepta na prijatie sv. birmovania podľa svojho uváženia. Ako birmovanec nepreukazuje známky vážneho záujmu o prijatie sviatosti birmovania, snahu o pochopenie podstaty života Cirkvi, má právo mu prijatie tejto sviatosti oddialiť.Základné modlitby

KATOLÍCKY POZDRAV
Pochválený buď Ježiš Kristus. - Naveky. Amen.

ZNAMENIE KRÍŽA (a prežehnanie sa)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. - Amen.

MODLITBA PÁNA
Otče náš, ktorý si na nebesiach,posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.Chlieb náš každodenný, daj nám dnesa odpusť nám naše viny,ako i my odpúšťame svojim vinníkom,a neuveď nás do pokušenia,ale zbav nás zlého. Amen.

ANJELSKÉ POZDRAVENIE
Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s Tebou,požehnaná si medzi ženamia požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.Svätá Mária, matka Božia,pros za nás hriešnych terazi v hodinu smrti našej. Amen.

CHVÁLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen

ANJEL PÁNA (modlime sa ráno, na obed aj večer)
Anjel Pána zvestoval Panne Márii. R/. A ona počala z Ducha Svätého. Zdravas', Mária...Hl'a, služobnica Pána.R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas', Mária...A Slovo sa telom stalo.R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas', Mária.Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

RADUJ SA, NEBIES KRÁĽOVNÁ (modlime sa vo Veľkonočnom období namiesto Anjel Pána)
Raduj sa, nebies kráľovná, aleluja, lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
Modlime sa
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD
1. Boh je len jeden
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce
5. Duša človeka je nesmrteľná
6. Božia milosť je na spásu potrebná

HLAVNÉ PRIKÁZANIE
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28)

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni
4. Cti svojho otca a svoju matku
5. Nezabiješ
6. Nezosmilníš
7. Nepokradneš
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho

PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omš
i2. Zachovávať prikázané dni pokánia
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
5. Podporovať cirkevné ustanovizne

SEDEM SVIATOSTÍ
1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia
4. Pokánie
5. Pomazanie chorých
6. Kňazstvo
7. Manželstvo

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. Lenivosť

SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA
1. Dávať jesť hladným
2. Dávať piť smädným
3. Prichýliť pocestných
4. Odievať nahých
5. Navštevovať chorých
6. Poskytovať pomoc väzňom
7. Pochovávať mŕtvych

SKUTKY DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA
1. Napomínať hriešnikov
2. Poúčať nevedomých
3. Dobre radiť pochybujúcim
4. Tešiť zarmútených
5. Trpezlivo znášať krivdu
6. Odpúšťať ubližujúcim
7. Modliť sa za živých a mŕtvych

SEDEM DAROV DUCHA SVÄTÉHO
1. Dar múdrosti
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar sily
5. Dar poznania
6. Dar nábožnosti
7. Dar bázne voči Bohu

MODLITBA PRED JEDLOM
Požehnaj Bože, nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

MODLITBA PO JEDLE
Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Vierouka

1. časť: „VERÍM“

I. V akého Boha veríme?

1. Čo je viera? (Čo znamená veriť?)

= DAR, MILOSŤ, POSTOJ; znamená povedať Bohu „áno“; čiže súhlasiť s Kristovým učením a podľa neho žiť

2. Aký je význam viery?

– dáva človeku zmysel života, nedá sa bez nej žiť; poskytuje odpovede na veľké životné otázky

– motivuje konať dobro, žiť čestne a spravodlivo

3. Aký je vzťah viery a vedy?

– viera a veda si neodporujú, naopak, dopĺňajú sa!!!

ALBERT EINSTEIN: „Vedy bez náboženstva sú ochrnuté a náboženstvo bez vedy je slepé...4. Kde a ako možno nájsť Boha?

• zákonitosti vo svete a v prírode: svet je dokonale usporiadaný, funguje v ňom úžasný poriadok• človek: najväčšia Božia stopa vo svete
• Božie zjavenie: súhrn právd, ktoré Boh o sebe oznámil; Sväté Písmo

5. Aký je Boh?

– Boh je nekonečné tajomstvo; je jeden, je večný, všemohúci, svätý, dokonalý, dobrý a milosrdný...

II. Svet a človek sú dielom Božej lásky1. Kto a ako stvoril svet?

– Boh stvoril svet za 6 dní, siedmy deň oddychoval (Genezis); „stvoriť“ znamená urobiť všetko z ničoho!2. Aký je význam stvorenia?

– stvorený svet je naším dočasným domovom a priestorom, kde človek pracuje a tvorí; stretáva sa tu s Bohom

3. Kto je človek? Čo znamená „byť stvorený na Boží obraz“?

= hmotno–duchovná bytosť, má telo aj dušu; je Božím obrazom a spolupracovníkom

– človek je stvorený na Boží obraz, to znamená, že sa Bohu podobáme nesmrteľnou dušou

4. Kto sú anjeli a kto diabli?

– anjeli aj diabli sú čisto duchovné bytosti, ktoré majú rozum a slobodnú vôľu, nemajú však telo;
anjeli slúžia Bohu a pomáhajú ľuďom; diabli sú zatratení anjeli, chcú človeka odvrátiť od Boha
– diabli pochádzajú tiež od Boha, ktorý stvoril všetkých anjelov dobrých, niektorí ale zhrešili a sú naveky zatratení

5. V čom spočíva dedičný hriech a aké sú jeho dôsledky?

– diabol pokúša slabšieho (ženu) a PÝCHA vedie Evu k NEPOSLUŠNOSTI
⇒ hriechu podľahol aj Adam; keďže Adam je hlavou ľudského pokolenia, v ňom sme zhrešili všetci! NÁSLEDKY DEDIČNÉHO HRIECHU:
1. rozum sa zatemnil a vôľa sa naklonila k zlému 2. utrpenie a smrť 3. strata priateľstva s Bohom– Boh ani po hriechu človeka neopustil, lebo ho veľmi miluje, ale prisľúbil mu Vykupiteľa

page1image47339904page1image47340096page1image47340288page1image47340480page1image47340672page1image47340864

1. Kto je Ježiš Kristus?

III. Boh sa stal človekom

= jednorodený Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil; je Spasiteľ a Vykupiteľ celého sveta

2. Popíš skrytý život Ježiša.

– trval až do 30. roku života Ježiša Krista ⇒ Ježiš nezjavil svoje božstvo, žil ako každý človek (okrem hriechu)Najdôležitejšie udalosti v skrytom živote Ježiša Krista:
A: zvestovanie Pána – anjel Gabriel v Nazarete zvestoval Márii, že bude matkou Božieho Syna
B: návšteva u Alžbety – Panna Mária sa stretá s Alžbetou, ktorá nosí pod srdcom Jána Krstiteľa

C: narodenie Ježiša Krista – sv. rodina prichádza do Betlehema kvôli sčítaniu ľudu
D: obriezka (8-my deň po narodení) a obetovanie Ježiša v chráme (Simeonovo proroctvo)F: útek do Egypta pred Herodesom (sv. rodina tu pobudla asi 1 rok)
G: 12-ročný Ježiš v chráme – stratil sa Jozefovi a Márii

3. Popíš verejný život Ježiša.

– trval 3 roky (30. až 33. rok života Ježiša Krista); začiatkom je krst v rieke Jordán Jánom Krstiteľom
⇒ po krste odchádza Ježiš na púšť, kde sa 40 dní postí a modlí; satan ho tu 3X pokúša, Ježiš víťazí nad diablom
– Ježiš chodí po krajine a vyučuje ľudí o Božom kráľovstve, láske, odpúšťaní, o milosrdenstve...
– Ježiš koná zázraky (premení vodu na víno, uzdravuje chorých, rozmnožuje chlieb a ryby, utišuje búrku na mori...)

4. Popíš umučenie a smrť Ježiša Krista.

⇒ po poslednej večeri Ježiš odchádza do Getsemanskej záhrady, kde sa modlí, potí sa krvou; Judáš ho zrádza
♦ obvinenia proti Ježišovi: zakazuje platiť dane, búri ľud, vyhlasuje sa za Mesiáša!!!
– Ježiš je postavený pred veľradu Židov, k rozsudku smrti potrebujú súhlas rímskeho prokurátora
– Pilát si umýva ruky a chce prepustiť; Židia žiadajú prepustenie Barabáša (vrah) ⇒ rozsudok smrti ukrižovaním♦ miesto smrti: Lebka za Kalváriou (lat. Kalvária, aram. Golgota)

♦ čas smrti: 12 – 15. hodina ⇒ nastala tma, chrámová opona sa roztrhla

– Ježiš zomrel za všetkých ľudí všetkých čias ⇒ zvíťazil nad hriechom a smrťou

5. Popíš zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie Ježiša.

page1image47322176page1image47324288page1image47324864page1image47323328

– zmŕtvychvstanie: 3. deň po ukrižovaní

page1image47323520

– nanebovstúpenie: 40. deň po zmŕtvychvstaní

– svojím zmŕtvychvstaním Ježiš premohol smrť, otvoril bránu do neba, ktorá bola prvým hriechom zatvorená; je to základ našej viery, nádej, že môžeme byť spasení

IV. Sme súčasťou Božej rodiny

1. Čo je Cirkev a kedy vznikla?

Cirkev = znamená „patriť Bohu“; spoločenstvo veriacich, ktorí boli pokrstení

– Cirkev začala pôsobiť v deň Turíc, keď Ježiš zoslal apoštolom Ducha Svätého2. Aký je význam Cirkvi?

– poslaním Cirkvi je priviesť ľudí do neba; medzi jej úlohy patrí:

ohlasuje Božie slovo, slávi liturgiu (sv. omšu), vysluhuje sviatosti, poskytuje služby lásky chudobným a chorým...

3. Popíš štruktúru Cirkvi, úlohu biskupov, kňazov, diakonov a laikov.

♣ SVÄTÝ OTEC (Benedikt XVI.) = viditeľná hlava Cirkvi a Kristov námestník na zemi♣BISKUPI = nástupcovia apoštolov, spravujú miestne cirkvi (diecézy)
♣KŇAZI (napr. dekani, farári, kapláni...)
♣DIAKONI (pomocníci biskupov a kňazov)

♣REHOĽNÍCI = muži aj ženy, skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti♣LAICI (ostatní veriaci, všetci predchádzajúci im slúžia)

4. Vysvetli 4 známky Cirkvi.

- jedna– má 1 Boha, vyznáva 1 vieru, je založená na 1 krste, tvorí 1telo, žije z 1 Ducha Svätého- svätá –uprostred seba má svätého Boha (nie je svätá sama od seba, lebo len Boh je svätý)
- katolícka (všeobecná) – je pre všetkých ľudí, všetky časy a miesta (je otvorená aj hriešnikom)- apoštolská – je postavená na apoštoloch, ktorí svoju moc odovzdali kňazom

5. Kto je Duch Svätý? Čo spôsobuje v živote človeka?

= 3. božská osoba, Boh rovný Otcovi a Synovi
– význam prebývania Ducha Svätého v duši človeka:
dáva nám odvahu hlásať vieru a silu podľa nej žiť; posilňuje nás v zápase s hriechom; zapaľuje v nás lásku k Bohu a ľuďom; je stále s nami a prebýva v nás a udeľuje nám svojich 7 darov
(MÚDROSŤ, ROZUM, RADA, SILA, POZNANIE, NÁBOŽNOSŤ, BÁZEŇ VOČI BOHU)

V. Boh sa prihovára človeku

1. Vysvetli autorstvo a neomylnosť Biblie.

– prvotným autorom je Boh, druhotnými autormi sú svätopisci
– Sv. písmo je inšpirované Duchom Svätým = je písané z vnuknutia Ducha, ktorý zostúpil na svätopiscov,

aby pod jeho vplyvom písali to, čo chce Boh
– neomylnosť Biblie je dôsledkom inšpirácie: nie je omyl v učení, od ktorého závisí spása človeka;

no je tu možný omyl vzhľadom na historické a prírodné vedy(v tom období mali ľudia nedostatočné vedomosti)

2. O čom rozpráva Starý zákon?

– tvorí ho 45/46 kníh – obsahuje dejiny vyvoleného národa od stvorenia sveta až po zvestovanie; prorocké knihy

– ústrednou myšlienkou je prísľub Vykupiteľa, na ktorého čaká človek vrhnutý do dedičného hriechu

3. O čom rozpráva Nový zákon?

– tvorí ho 27 kníh – obsahuje dejiny spásy od zvestovania po zmŕtvychvstanie, Skutky apoštolov a Apokalypsu

– NZ neruší ani nemení SZ, len ho dopĺňa a napĺňa (naplnený prísľub Vykupiteľa v postave Ježiša Krista)

4. Čo je evanjelium? Kto sú autori evanjelií?

= „radostná zvesť“, rozpráva o udalostiach života Ježiša Krista (od zvestovania až po zoslanie Ducha Svätého), sú v nich zaznamenané Ježišove skutky, zázraky, podobenstvá...
– evanjeliá napísali 4 evanjelisti: Marek, Matúš, Lukáš a Ján

5. Čo je modlitba a aký je jej význam?

= rozhovor s Bohom; znamená byť v Božej prítomnosti, vysloviť Bohu dôveru
– pri modlitbe človek Boha prosí, ďakuje Mu a chváli Ho (môžeme sa modliť za seba aj za iných) – význam modlitby:

 • hlbšie spája človeka s Bohom, rozvíja vzťah s Bohom

 • človek môže vyprosiť pomoc a potrebné milosti nielen sebe, ale aj iným

 • napĺňa pokojom a dodáva odvahu v ťažkostiach

 
 • morálka

  2. časť:  „MILUJEM“
  VI. Prikázanie milovať 1. Ako znie Hlavné prikázanie lásky a akú lásku žiada? „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ – žiada od nás lásku k Bohu; lásku k ľuďom ; lásku k sebe samému 
  2. Pôvod a význam Dekalógu. – pôvodcom Desatora je Boh, ktorý ho na hore Sinaj zveril Mojžišovi na dvoch kamenných tabuliach,  ktoré boli uložené na posvätné miesto do Archy zmluvy – význam Desatora: Božie smernice, ktoré ukazujú, ako žiť; prinášajú človeku šťastie na zemi a spásu po smrti
  3. Ako Boh rozdelil Dekalóg? Čím sa odlišuje prvá skupina prikázaní od druhej?
  I. tabuľa:    1. – 3. prikázanie Þ láska k Bohu
  II. tabuľa:  4. – 10. prikázanie Þ láska k ľuďom
  4. Čo je svedomie a ako sa oň staráme? – je to Boží hlas v nás, ktorý nám pomáha rozlišovať, čo je dobré a čo zlé a nabáda nás rozhodnúť sa pre dobro    (pri zlom skutku pociťujeme výčitky) – o svedomie sa staráme napr. denným spytovaním svedomia, sviatosťou zmierania a eucharistiou, modlitbou,      vzdelávaním sa v náboženských veciach...
  5. Čo je hriech? Aký je rozdiel medzi ľahkým a ťažkým hriechom? = vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania, znamená neposlušnosť voči Bohu a. ťažký (smrteľný) hriech – vedomé, dobrovoľné a vo veľkej veci; usmrcuje dušu človeka b. ľahký (všedný) hriech  – previnenie v menšej veci; zraňuje srdce človeka a oslabuje jeho lásku VII. Z lásky k Bohu 1. Čo žiada 1.Božie prikázanie? „Ja som Pán, Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa,  aby si sa im klaňal.“ – 1.BP žiada závislosť na Bohu, pretože On je naším Otcom a chce nám len dobro – obsahuje prikázania viery, nádeje a lásky 2. Hriechy proti 1.Božiemu prikázaniu (ateizmus, modloslužba, povera, mágia...). a. previnenia proti viere (ak neveríme, pochybujeme, vieru zapierame a sme voči nej ľahostajní) b. previnenia proti nádeji (zúfalstvo aj opovážlivé spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo) c. previnenia proti láske (každý jeden hriech je previnením proti láske, uráža Božiu lásku)
  ♣ ATEIZMUS = odmietanie alebo popieranie existencie boha ♣ MODLOSLUŽBA = klaniame sa niekomu alebo niečomu okrem Boha ♣ SVÃTOKRÁDEŽ = znesväcovanie sviatostí (aj potupovanie osôb, predmetov a miest, ktoré sú zasvätené Bohu) 3. Čo žiada 2.Božie prikázanie? „Nevezmeš meno Božie nadarmo.“ – 2. prikázanie prikazuje mať v úcte Božie meno, pretože je sväté a človek ho nesmie zneužívať – rovnako máme mať v úcte aj mená svätých a sväté veci – ťažkým previnením proti 2.prikázabiu je krivá prísaha – v istom zmysle robíme z Boha klamára 4. Čo žiada 3.Božie prikázanie? Prečo je nedeľa „Dňom Pána“? – dňom Pána je nedeľa, kresťania si vtedy pripomínajú: a. stvorenie sveta                                               b. zmŕtvychvstanie Ježiša Krista       c. Turíce (zoslanie Ducha Svätého na apoštolov) – nedeľa sa v celej Cirkvi zachováva ako prvotný prikázaný sviatok, je zároveň dňom oddychu a rodiny 5. Ktoré povinnosti sa viažu k nedeli a prikázaným sviatkom?      Ktoré sú oslobodzujúce príčiny účasti na sv. omši? POVINNOSTI V NEDEĽU:  účasť na celej svätej omši a zdržiavať sa namáhavých a zbytočných prác (len tie práce, ktoré prospievajú oddychu alebo sú nevyhnutné - napr. kúpaliská, kaviarne; pomoc pri pohromách...) OSLOBODZUJÚCE PRÍČINY ÚČASTI NA SV. OMŠI: 1.   nemožnosť- staroba, choroba 2.   služba lásky- chorým a spoločnosti (vojaci, matky s malými deťmi...)
  VIII. Z lásky k blížnemu 1. Čo žiada 4.Božie prikázanie? „Cti svojho otca aj svoju matku.“ – 4. Božie prikázanie žiada poslušnosť a úctu voči autoritám (rodičia, učitelia, kňazi, iní predstavení...) 2. Aké sú povinností detí a rodičov? Kedy táto povinnosť končí? RODIČIA – zastupujú Boha na zemi, sú tak jeho spolupracovníkmi a uskutočňovateľmi jeho plánov ♣ úcta = vďačnosť voči tým, ktorí nás priviedli na svet; táto úcta viaže každé dieťa až do smrti ♣ poslušnosť  =  kým sa dieťa neosamostatní je povinné poslúchať svojich rodičov 3. Čo žiada 7. a 10.Božie prikázanie? Čo je spravodlivosť? „Nepokradneš.“  „Nepožiadaš majetku blížneho svojho ani ničoho, čo je jeho.“ – tieto prikázania žiadajú od človeka spravodlivo konať; poctivo pracovať a chrániť majetok svoj aj blížnych – spravodlivosť = dať každému to, čo mu patrí – majetok máme nadobúdať statočnou prácou a užívať ho máme tak, aby slúžil dobru nášmu a našich blížnych 4. Čo žiada 8.Božie prikázanie? Čo je pravda? „Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.“ – ôsme prikázanie žiada od človeka milovať a hovoriť vždy pravdu; dodržať dané slovo,  zachovať zverené tajomstvo a rešpektovať ľudskú dôstojnosť – pravda = súhlas vecí a rozumu 5. Čo je ohováranie a čo osočovanie? Ohováranie – kto o chybách blížneho rozpráva bez potreby, počas jeho neprítomnosti a s úmyslom uškodiť mu Osočovanie – keď tvrdíme to, čo je v rozpore s pravdou;  vymýšľame a zveličujeme chyby  s úmyslom uškodiť  – ak sme niekomu narušili dobré meno, sme povinní urobiť nápravu a odprosiť toho, komu sme ublížili IX. Život – najvzácnejší z Božích darov 1. Čo Boh žiada a čo zakazuje v 5. prikázaní? – v 5. prikázaní Boh zakazuje škodiť: sebe na tele (alkohol, drogy, lieky, diéty, samovražda...) sebe na duši („kult tela“= prílišné skrášľovanie sa, nevhodné obliekanie a pod.) druhému na tele (vražda, vojna, zlé zaobchádzanie a týranie...) a druhému na duši (pohoršenie) 2. Boží zákon a ľudský zákon – kedy si protirečia? – život je dar, ktorý sme dostali od Boha; nikto si ho nedal sám a nikto ani nemá právo vziať ho sebe alebo inému – svoj život si máme chrániť a starať sa oň!!! 3. Interrupcia (Aké je stanovisko Cirkvi?) = „potrat“; je vždy ťažkým hriechom, lebo znamená vraždu nenarodeného dieťaťa – cirkev hrozí trestom exkomunikácie (vylúčenie z cirkvi, zákaz pristupovania k sviatostiam) nielen pre matku,    ktorá na interrupciu šla, ale aj pre všetkých, ktorí tejto vražde napomohli 4. Eutanázia (Aké je stanovisko Cirkvi?) = „dobrá smrť“; znamená podanie smrtiacej dávky lieku (injekcia) smrteľne chorému a trpiacemu pacientovi,  spôsobí smrť a zbaví človeka bolesti a utrpenia  – je vždy ťažkým hriechom, lebo nikto nemôže nikomu siahnuť na života, ani nikto sám sebe nemôže život vziať – nie je však hriechom odpojiť od prístroja, ktorý už len udržiava orgány v činnosti (mozog už je mŕtvy) 5. Transplantácia orgánov (Aké je stanovisko Cirkvi?) = nie je hriechom; naopak, ide o skutok lásky – darovať možno len taký orgán, ktorý darcovi nespôsobí smrť (napr. jednu obličku, kostnú dreň, darovanie krvi...) X. Aká je skutočná láska 1. Čo žiada 6. a 9.  Božie prikázanie; smilstvo a cudzoložstvo „Nezosmilníš.“ – v 6. prikázaní nám Boh ukazuje, ako máme užívať sexualitu – smilstvo = telesné spojenie slobodných; ťažký hriech „Nepožiadaš manželku blížneho svojho.“– v 9. prikázaní Boh chráni súdržnosť manželstva a rodiny – cudzoložstvo = manželská nevera; ťažký hriech 2. Význam sexuality, kto je povolaný k čistote – sexualita = Boží dar, prostredníctvom ktorého Boh robí ľudí účastnými na svojom stvoriteľskom diele – cieľom sexu je DOBRO MANŽELOV + PLODENIE DETÍ (rovnocenné) – čistota = zdržanlivosť; morálna čnosť, ktorou človek ovláda svoju sexualitu;  k čistote je povolaný každý človek podľa svojho osobitného stavu  úplná čistota – viaže slobodných a spočíva v úplnom ovládaní sexuality manželská čistota – viaže manželov; spočíva v prežívaní manželskej lásky podľa Božej vôle 3. Homosexualite (Aké je stanovisko Cirkvi?) = Cirkev neodsudzuje homosexuálov, no odsudzuje homosexuálne zväzky (sexuálne spolužitie týchto párov) – homosexuáli sú povolaní k zdržanlivosti a k úplnej čistote, nesmú sa sobášiť, adoptovať si deti a pod.  4. Rozvod a tzv. „voľná láska“  (Aké je stanovisko Cirkvi?) – sú ťažkými hriechmi, lebo narúšajú jednotu a funkcie rodiny aj manželstva – rozvod = ťažké porušenie prísahy, ktorú si snúbenci vyslovili pred oltárom – „voľná láska“ = smilstvo (dvaja vstupujú do sexuálneho spolunažívania pred uzavretím manželstva) 5. Antikoncepcia, umelé oplodnenie a klonovanie (Aké je stanovisko Cirkvi?) – antikoncepcia = zabraňuje počatiu, preto odporuje Božiemu prikázaniu, odmieta počatie života       (Cirkev podporuje iné metódy plánovania rodičovstva; napr. Bilingsova metóda a pod.) – umelé oplodnenie =  ťažký hriech, darovať život môže len Boh prostredníctvom manželov – klonovanie = ťažký hriech, darovať život môže len Boh, a to originálnym spôsobom
   
Posledná aktualizácia: štvrtok, 09. máj 2019, 22:05