Podporte našu farnosť

Môžete tak urobiť zaslaním vášho daru na náš farský účet:

SK59 0900 0000 0001 0582 4874

Ďakujeme!

Sviatosť manželstva

O sviatosti

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

„Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky... ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi... Sám Boh je pôvodcom manželstva.“ Povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk. ... Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý sám „je Láska“ (1 Jn 4, 8. 16). Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka.

Tým, že proroci videli zmluvu Boha s Izraelom ako obraz výlučnej a vernej manželskej lásky, pripravovali vedomie vyvoleného ľudu, aby hlbšie chápal jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva. Knihy Rút a Tobiáš podávajú dojemné svedectvá o vznešenom chápaní manželstva a o vernosti a nežnosti manželov. V Piesni piesní Tradícia vždy videla jedinečné vyjadrenie ľudskej lásky, lebo je odbleskom Božej lásky, lásky „silnej ako smrť“, ktorú „ani prívaly vody nemôžu uhasiť“ (Pies 8, 6-7).

V latinskom obrade sa sviatosť manželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne slávi počas svätej omše vzhľadom na to, že všetky sviatosti sú späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom. V Eucharistii sa uskutočňuje pamiatka Novej zmluvy, ktorou sa Kristus navždy spojil s Cirkvou, svojou milovanou nevestou, za ktorú vydal seba samého. Je teda vhodné, aby manželia spečatili svoj súhlas dať sa jeden druhému obetou svojich životov tým, že ju spoja s obetou Krista za svoju Cirkev, sprítomnenou v eucharistickej obete, a prijmú Eucharistiu, aby účasťou na tom istom Kristovom tele a na tej istej Kristovej krvi boli „jedno telo“ v Kristovi.

Podľa latinskej tradície si manželia ako vysluhovatelia Kristovej milosti navzájom udeľujú sviatosť manželstva tým, že pred Cirkvou vyjadria svoj súhlas. Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi za nevyhnutný prvok, ktorý „dáva vznik manželstvu“. Ak súhlas chýba, manželstvo nejestvuje. Súhlas má byť úkonom vôle každej zo zmluvných strán, bez nátlaku alebo veľkého strachu vyvolaného zvonku. Takýto súhlas nemôže nahradiť nijaká ľudská moc. Ak táto sloboda chýba, manželstvo je neplatné.

Z tohto dôvodu Cirkev normálne vyžaduje od svojich veriacich cirkevnú formu uzavretia manželstva. Viacero dôvodov prispieva na vysvetlenie tohto rozhodnutia:

  • sviatostné manželstvo je liturgický úkon. Preto je vhodné, aby sa slávilo vo verejnej liturgii Cirkvi;
  • manželstvo uvádza do cirkevného stavu (ordo), vytvára práva a povinnosti v Cirkvi medzi manželmi a voči deťom;
  • pretože manželstvo je životným stavom v Cirkvi, je potrebné, aby bola istota o uzavretí manželstva (odtiaľ povinnosť mať svedkov);
  • verejný ráz súhlasu chráni manželský súhlas, keď raz bol daný, a pomáha zostať mu verným.

Aby súhlas manželov bol slobodným a zodpovedným úkonom a manželská zmluva mala pevné a trváce ľudské a kresťanské základy, príprava na manželstvo je nanajvýš dôležitá.

Prvoradou cestou tejto prípravy je príklad a poučenie rodičov a rodín. Duchovní pastieri a kresťanské spoločenstvo ako „Božia rodina“ majú nenahraditeľnú úlohu pri odovzdávaní ľudských a kresťanských hodnôt manželstva a rodiny, a to tým viac, že v súčasnosti mnoho mladých ľudí skusuje následky rozbitých rodín, ktoré túto prípravu už dostačujúco nezabezpečujú:

„Mladých treba predovšetkým v samej rodine vhodne a včas poučiť o vznešenosti, poslaní a prejavoch manželskej lásky, aby vychovaní v úcte k čistote mohli prejsť v primeranom veku od čestného zasnúbenia do manželstva.“

Sám Boh spečaťuje súhlas, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú. Z ich zmluvy „vzniká z Božieho rozhodnutia trvalá ustanovizeň, a to aj pred spoločnosťou“. Zmluva manželov je začlenená do zmluvy Boha s ľuďmi: „Pravá manželská láska je zapojená do Božej lásky.“

Manželský zväzok ustanovil teda sám Boh, takže platne uzavreté a manželským úkonom zavŕšené manželstvo medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané. Tento zväzok, vyplývajúci zo slobodného ľudského činu manželov a zo zavŕšenia manželstva, je neodvolateľnou skutočnosťou a dáva vznik zmluve zaručenej vernosťou Boha. Cirkev nemá moc vysloviť sa proti tomuto ustanoveniu Božej múdrosti.

„Kresťanskí manželia... majú vo svojom životnom stave a položení svoj vlastný dar v Božom ľude.“ Táto milosť vlastná sviatosti manželstva je určená na zdokonaľovanie lásky manželov a na posilňovanie ich nerozlučiteľnej jednoty. Touto milosťou „si v manželskom živote, ako aj v prijatí a výchove detí navzájom pomáhajú k svätosti“.

Prameňom tejto milosti je Kristus.

Manželská láska samou svojou povahou vyžaduje od manželov neporušiteľnú vernosť. Vyplýva to z daru seba samých, ktorým sa manželia odovzdávajú jeden druhému. Láska chce byť definitívna. Nemôže trvať iba „do nového rozhodnutia“. „Toto dôverné spojenie, čiže vzájomné darovanie dvoch osôb, ako aj dobro detí vyžadujú úplnú vernosť manželov a dôrazne požadujú ich nerozlučiteľnú jednotu.“

Môže sa zdať ťažké, ba dokonca nemožné spojiť sa na celý život s jednou osobou. Preto je veľmi dôležité ohlasovať dobrú zvesť, že Boh nás miluje definitívnou a neodvolateľnou láskou, že manželia majú účasť na tejto láske, ktorá ich vedie a posilňuje, a že svojou vernosťou môžu byť svedkami vernej Božej lásky. Manželia, ktorí s pomocou Božej milosti vydávajú takéto svedectvo, často vo veľmi ťažkých podmienkach, si zasluhujú vďačnosť a podporu cirkevného spoločenstva.
                                 
Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (1601 – 1658)

Podmienky k jej prijatiu

-Požiadať o udelenie tejto sviatosti musia prísť snúbenci spoločne najmenej tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša.

-Stanovenie termínu sobáša sa potvrdí až po spísaní sobášnej zápisnice a splnení všetkých vstupných náležitostí.

-V prípade pobytu jedného alebo obidvoch snúbencov v zahraničí je potrebné rátať s potrebným časom na prípravu (prípravu na sobáš nie je možné absolvovať počas vianočných a veľkonočných sviatkov a pod.)

Príprava na prijatie

Milí snúbenci, ak plánujete v tomto roku uzavrieť sviatostné manželstvo, počas roka budú prebiehať tri bloky prípravy na prijatie tejto sviatosti. Z týchto troch blokov prípravy si môžete vyprať ten, ktorý vám časovo najviac vyhovuje. Ak by ste vynechali niektoré prednášky napr. v prvom bloku, môžete si ich nahradiť, resp. absolvovať v druhom alebo treťom bloku, do sobáša však musíte mať absolvované všetky prednášky, ktoré sa vám zapisujú do tlačiva, ktoré dostanete na prvom stretnutí.

I. séria stretnutí sa bude konať v dňoch 6. až 10. február 2023 - pondelok až piatok, po večernej sv. omši v Sečovciach na fare o 19.00

II. séria stretnutí sa bude konať v dňoch 8. až 12. mája 2023 - pondelok až piatok, po večernej sv. omši v Sečovciach na fare o 19.00

III. séria stretnutí sa bude konať v dňoch 18. až 22. september 2023 - pondelok až piatok, po večernej sv. omši v Sečovciach na fare o 19.00

Predmanželskú prípravu môžete absolvovať v termínoch a čase, ktorý vám najviac vyhovuje a sami si ho vyberiete, predtým vás však poprosíme aby ste nám svoju účasť nahlásili na farskom tel. čísle 056/678 2235, 056/6782969, či farskom mobilnom telefóne 0949 627 466, alebo osobne na fare.

Predmanželská príprava pozostáva z piatich stretnutí, na ktorých sa postupne budú preberať:
1. pondelok: Sviatosti + sviatosť manželstva /B. Varga, farár/
2. utorok: Pravdy viery - Verím /M. Jaklovský, kaplán/
3. streda: Morálka /M. Gazdačko, kaplán/
4. štvrtok: Zodpovedné rodičovstvo /C. Blanárová/
5. piatok: Starostlivosť o manželský život /manželia Korpesiovci/


6. Posledné stretko týkajúce sa obradu manželstva je stále v týždni tesne pred uzavretím sviatosti manželstva po telefonickom dohovore s kňazom, ktorý bude sviatosť manželstva vysluhovať, spojené s vyslúžením sviatosti zmierenia. Rodičia a príbuzní sa môžu vyspovedať pol hodinu pre každou sv. omšou v Sečovciach okrem detskej sv. omše vo štvrtok večer a mládežníckej sv. omše v piatok večer.

Príprava sobášnej dokumentácie, ak obaja snúbenci žijú v zahraničí a sobáš bude v našej farnosti:
Podľa synodálneho dekrétu o pastorácii rodín bod 23, ak jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny v ktorej sa aktuálne zdržiava aj slovenská stránka všetku sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu /vo farnosti, v ktorej žijete a chodíte do kostola/ a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti, kde sa má uskutočniť sobášny obrad.
Doklady, ktoré majú byť zaslané na Arcibiskupský úrad z biskupského úradu v zahraničí:
- sobášna zápisnica
- krstné listy
- potvrdenie o predmanželskej náuke /náuku je vo farnosti v ktorej aktuálne žijete-tam kde chodíte do kostola aby rozumela aj druhá stránka/
- licencia /kánon 1115/
- dišpenz/povolenie k sobášu/
- potvrdenie o civilnom sobáši ak už bol
Presná adresa ABU Košice, na ktorú má byť zaslaná dokumentácia: Rímskokatolícky arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice.

Ak hodláte uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, prosíme vás aby ste to nahlásili na farskom úrade aspoň tri mesiace pred plánovaným uzavretím sviatosti manželstva.
Na farskom úrade bude s vami spísaná sobášna zápisnica, ku ktorej potrebujete doniesť krstné listy oboch snúbencov, staré maximálne tri mesiace, ak ste neboli krstení v našej farnosti a presné údaje o svedkoch – meno, priezvisko, dátum narodenia, zamestnanie, bydlisko a rodné číslo.

Tešíme sa na stretnutie

Posledná aktualizácia: streda, 01. február 2023, 08:50